php怎么获取http状态

编辑:逐风博客 2014-05-04 00:00:00 阅读热度:0

在项目开发中,有时我们需要知道远程的URL地址是否能访问正常,判断其正常与否后进行下一步的操作,那么在PHP中如何获取远程HTTP的状态呢?

逐风整理了两种方式,大家可以自行参考/使用: 

#方式一
$ch = curl_init('http://blog.emtalk.net');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_exec($ch);
echo curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE); // 200
curl_close($ch);#方式二
print_r(
    get_headers('http://www.baidu.com')
);
#返回以下内容:
/*
Array    
(    
[0] => HTTP/1.1 200 OK    
[1] => Date: Sun, 04 May 2014 03:43:04 GMT    
[2] => Content-Type: text/html; charset=utf-8    
[3] => Connection: Close    
[4] => Vary: Accept-Encoding    
[5] => Set-Cookie: BAIDUID=4977AF4FB1E9A5D13C79939E28D92161:FG=1; expires=Thu, 31-Dec-37 23:55:55 GMT; max-age=2147483647; path=/; domain=.baidu.com    
[6] => Set-Cookie: BDSVRTM=0; path=/    
[7] => Set-Cookie: H_PS_PSSID=4681_1465_5224_6023_4759_6018_6257_6313_6328_6269; path=/; domain=.baidu.com    
[8] => P3P: CP=" OTI DSP COR IVA OUR IND COM "    
[9] => Cache-Control: private    
[10] => Expires: Sun, 04 May 2014 03:42:09 GMT    
[11] => X-Powered-By: HPHP    
[12] => Server: BWS/1.1    
[13] => BDPAGETYPE: 1    
[14] => BDQID: 0x9acb602d00001922    
[15] => BDUSERID: 0    
)    
*/


php文件下载代码(支持远程文件下载)
PHP之class_exists函数,检查类是否已定义
逐风开发在线 逐风

懒惰:是这样一种品质,它使得你花大力气去避免消耗过多的精力。它敦促你写出节省体力的程序,同时别人也能利用它们。为此你会写出完善的文档,以免别人问你太多问题。